Wynagrodzenie - pojęcia podstawowe.

Wynagrodzenie brutto. Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę, przed potrąceniem składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Na wynagrodzenie brutto składają się między innymi : wynagrodzenie zasadnicze : wynagrodzenie z umowy o pracę / stałe, za godziny, dniówki / lub z umowy cywilno-prawnej wynagrodzenie za nadgodziny, wynagrodzenie za godziny nocne, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie za okres choroby wynagrodzenie za akord, prowizja dodatki do wynagrodzenia : dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie, nagrody różne zasiłki i świadczenia Wynagrodzenie netto. Jest to wynagrodzenie brutto po potrąceniach. Z wynagrodzenia brutto potrącamy : składki ZUS płacone przez pracownika /ubezpieczonego/ : emerytalna, rentowa i chorobowa składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy Wynagrodzenie do wypłaty. Po wyliczeniu i ustaleniu wynagrodzenia netto możemy jeszcze dokonać różnych potrąceń z wynagrodzenia netto jak : ubezpieczenie, alimenty, zaliczki itp. Są to potrącenia które nie wpływają na kwotę brutto wynagrodzenia i nie mają wpływu na wyliczone składki i podatki. Po tych potrąceniach otrzymamy kwotę do wypłaty jaką wypłacimy pracownikowi za jego pracę. Łączne koszty pracy. Wynagrodzenie brutto naliczone pracownikowi, podlega dodatkowym obciążeniom ponoszonym dodatkowo przez pracodawcę /płatnik składek/. Są to : składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracownika : emerytalna, rentowa, wypadkowa składka na Fundusz Pracy - FP składka na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych - GFŚP
Kwota brutto + suma składek na ubezpieczenie społeczne płaconą przez pracodawcę stanowią całkowity koszt wynagrodzenia pracownika ponoszonym przez pracodawcę.
Jak obliczyć składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek ? Przed wyliczeniem składek i podatku musimy ustalić : 1. Podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusze - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze / FP i FGŚP/ 2. Podstawę naliczenia składki zdrowotnej - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się składkę zdrowotną pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika / ubezpieczonego / 3. Podstawę naliczenia podatku dochodowego - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się podatek dochodowy pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika i kwotę miesięcznych kosztów uzyskania. Podstawę naliczenia podatku dochodowego zaokrąglamy do pełnych złotych. 4. Wymiar składek na : ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika i pracodawcę podatku dochodowego i składki zdrowotnej. 5. Wymiar podatku dochodowego wg. skali podatkowej W związku z tym musimy ustalić które składniki wynagrodzenia brutto wchodzą do poszczególnych podstaw naliczenia i je zsumować. W programach Kalkulator Płac i Lista Płac, możemy ustawić które składniki wynagrodzenia wchodzą do poszczególnych podstaw naliczania. Oba programy mają wstępnie ustawione parametry naliczeń według obowiązujących przepisów.

Rozliczenie wynagrodzenia pracownika.

Kolejność obliczeń, zaokrąglenia. Przykład. pracownik dostaje tylko wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie = 2 000 zł pracownik opłaca ubezpieczenie PZU = 20 zł Od wynagrodzenia zasadniczego płacimy wszystkie składki ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie to wchodzi do wszystkich podstaw naliczenia: składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku. Ubezpieczenia PZU jest potraceniem z kwoty netto wypłacanej pracownikowi. wynagrodzeniem brutto = wynagrodzenie zasadnicze = 2 000 zł A. Pierwszą czynnością będzie ustalenie podstawy naliczenia składek ZUS i wyliczenie kwot składek ZUS płaconych przez pracownika. podstawa naliczenia składek ZUS = wynagrodzeniem brutto = 2 000 zł kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne = 2 000 zł x 9,76% = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe = 2 000 zł x 1,5% = 30,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. chorobowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. Chorobowe = 2 000 zł x 2,45% = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Suma składek płacona przez pracownika = 195,20 + 30,00 + 49,00 = 274,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/ B. W drugiej kolejności ustalamy podstawę naliczenia składki zdrowotnej, podstawę naliczenia podatku dochodowego i liczymy poszczególne obciążenia wynagrodzenia pracownika. Podstawa naliczenia ubezpieczenia zdrowotnego = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika = 2 000 zł - 274,20 zł = 1 725,80 /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS = podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej = 1 725,80 zł x 9% = 155,32 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki zdrowotnej do odliczenia od podatku = podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej do odliczenia = 1 725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł /zaokr. do 0,01 zł/ C. Następnie ustalamy podstawę naliczenia podatku dochodowego, liczymy podatek i zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawa naliczenia podatku = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika- miesięczne koszty uzyskania przychodu = 2 000 zł - 274,20 zł - 111,25 zł /normalne/ = 1 614,55 zł = 1615 zł /zaokr. do 1 zł/ Wyliczony podatek dochodowy = (podstawa opodatkowania x skala podatkowa) - miesięczna ulga podatkowa = (1 615 zł x 18%) - 46,33 zł = 244,37 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Zaliczka na podatek dochodowy = wyliczony podatek dochodowy - kwota składki zdrowotnej do odliczenia = 244,37 zł -133,75 zł = 110,62 zł = 111 zł /zaokr. do 1 zł/ D. Teraz liczymy kwotę netto wynagrodzenia. Kwota netto = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika - kwota składki zdrowotnej - zaliczka na podatek dochodowy = 2 000 zł - 274,20 zł - 155,32 zł - 111 zł = 1 459,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/ E. Kwota wynagrodzenia do wypłaty. Ostatnią czynnością naliczenia wynagrodzenia będzie pomniejszenie wynagrodzenia netto o potrącenia z wynagrodzenia pracownika. pracownik co miesiąc wpłaca składkę na ubezpieczenie PZU = 20 zł. Kwota wynagrodzenia do wypłaty = kwota netto - składka na ubezpieczenie PZU = 1 459,48 zł - 20 zł = 1 439,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/ F. Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy. Pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty naliczane od wynagrodzenia pracownika. Są to składki ZUS i składki na fundusze. Podstawa naliczenia składek ZUS i funduszy = wynagrodzenie brutto = 2 000 zł Składki ZUS od wynagrodzenia płacone przez pracodawcę. Kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne = 2 000 zł x 9,76% = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe = 2 000 zł x 6,5% = 130,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. wypadkowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. wypadkowe = 2 000 zł x 1,93% = 38,60 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Suma składek ZUS płacona przez pracodawcę = 195,20 + 130,00 + 38,60 = 363,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Składki na fundusze. Oprócz składek ZUS za pracownika, pracodawca nalicza /nie zawsze/ składki na fundusze : Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwota składki na FP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FP = 2 000 zł x 2,45% = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na FGŚP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FGŚP = 2 000 zł x 0,1% = 2,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy = kwota brutto + suma składek ZUS płacona przez pracodawcę + kwota składki na FP + kwota składki na FGŚP = 2 000 zł + 368,80 zł + 49,00 zł + 2,00 zł = 2 414,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Obniżenie składki zdrowotnej. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 Art. 83. 1. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.18)), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. 2. W przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.
POBIERZ POBIERZ

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/
POBIERZ PROGRAM

Wynagrodzenie - pojęcia podstawowe.

Wynagrodzenie brutto. Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę, przed potrąceniem składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Na wynagrodzenie brutto składają się między innymi : wynagrodzenie zasadnicze : wynagrodzenie z umowy o pracę / stałe, za godziny, dniówki / lub z umowy cywilno- prawnej wynagrodzenie za nadgodziny, wynagrodzenie za godziny nocne, wynagrodzenie za urlop, wynagrodzenie za okres choroby wynagrodzenie za akord, prowizja dodatki do wynagrodzenia : dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, premie, nagrody różne zasiłki i świadczenia Wynagrodzenie netto. Jest to wynagrodzenie brutto po potrąceniach. Z wynagrodzenia brutto potrącamy : składki ZUS płacone przez pracownika /ubezpieczonego/ : emerytalna, rentowa i chorobowa składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy Wynagrodzenie do wypłaty. Po wyliczeniu i ustaleniu wynagrodzenia netto możemy jeszcze dokonać różnych potrąceń z wynagrodzenia netto jak : ubezpieczenie, alimenty, zaliczki itp. Są to potrącenia które nie wpływają na kwotę brutto wynagrodzenia i nie mają wpływu na wyliczone składki i podatki. Po tych potrąceniach otrzymamy kwotę do wypłaty jaką wypłacimy pracownikowi za jego pracę. Łączne koszty pracy. Wynagrodzenie brutto naliczone pracownikowi, podlega dodatkowym obciążeniom ponoszonym dodatkowo przez pracodawcę /płatnik składek/. Są to : składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracownika : emerytalna, rentowa, wypadkowa składka na Fundusz Pracy - FP składka na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych - GFŚP
Kwota brutto + suma składek na ubezpieczenie społeczne płaconą przez pracodawcę stanowią całkowity koszt wynagrodzenia pracownika ponoszonym przez pracodawcę.
Jak obliczyć składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek ? Przed wyliczeniem składek i podatku musimy ustalić : 1. Podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusze - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze / FP i FGŚP/ 2. Podstawę naliczenia składki zdrowotnej - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się składkę zdrowotną pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika / ubezpieczonego / 3. Podstawę naliczenia podatku dochodowego - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się podatek dochodowy pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika i kwotę miesięcznych kosztów uzyskania. Podstawę naliczenia podatku dochodowego zaokrąglamy do pełnych złotych. 4. Wymiar składek na : ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika i pracodawcę podatku dochodowego i składki zdrowotnej. 5. Wymiar podatku dochodowego wg. skali podatkowej W związku z tym musimy ustalić które składniki wynagrodzenia brutto wchodzą do poszczególnych podstaw naliczenia i je zsumować. W programach Kalkulator Płac i Lista Płac, możemy ustawić które składniki wynagrodzenia wchodzą do poszczególnych podstaw naliczania. Oba programy mają wstępnie ustawione parametry naliczeń według obowiązujących przepisów.

Rozliczenie wynagrodzenia

pracownika.

Kolejność obliczeń, zaokrąglenia. Przykład. pracownik dostaje tylko wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie = 2 000 zł pracownik opłaca ubezpieczenie PZU = 20 zł Od wynagrodzenia zasadniczego płacimy wszystkie składki ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie to wchodzi do wszystkich podstaw naliczenia: składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku. Ubezpieczenia PZU jest potraceniem z kwoty netto wypłacanej pracownikowi. wynagrodzeniem brutto = wynagrodzenie zasadnicze = 2 000 zł A. Pierwszą czynnością będzie ustalenie podstawy naliczenia składek ZUS i wyliczenie kwot składek ZUS płaconych przez pracownika. podstawa naliczenia składek ZUS = wynagrodzeniem brutto = 2 000 zł kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne = 2 000 zł x 9,76% = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe = 2 000 zł x 1,5% = 30,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. chorobowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. Chorobowe = 2 000 zł x 2,45% = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Suma składek płacona przez pracownika = 195,20 + 30,00 + 49,00 = 274,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/ B. W drugiej kolejności ustalamy podstawę naliczenia składki zdrowotnej, podstawę naliczenia podatku dochodowego i liczymy poszczególne obciążenia wynagrodzenia pracownika. Podstawa naliczenia ubezpieczenia zdrowotnego = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika = 2 000 zł - 274,20 zł = 1 725,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS = podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej = 1 725,80 zł x 9% = 155,32 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki zdrowotnej do odliczenia od podatku = podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej do odliczenia = 1 725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł /zaokr. do 0,01 zł/ C. Następnie ustalamy podstawę naliczenia podatku dochodowego, liczymy podatek i zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawa naliczenia podatku = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika- miesięczne koszty uzyskania przychodu = 2 000 zł - 274,20 zł - 111,25 zł /normalne/ = 1 614,55 zł = 1615 zł /zaokr. do 1 zł/ Wyliczony podatek dochodowy = (podstawa opodatkowania x skala podatkowa) - miesięczna ulga podatkowa = (1 615 zł x 18%) - 46,33 zł = 244,37 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Zaliczka na podatek dochodowy = wyliczony podatek dochodowy - kwota składki zdrowotnej do odliczenia = 244,37 zł -133,75 zł = 110,62 zł = 111 zł /zaokr. do 1 zł/ D. Teraz liczymy kwotę netto wynagrodzenia. Kwota netto = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika - kwota składki zdrowotnej - zaliczka na podatek dochodowy = 2 000 zł - 274,20 zł - 155,32 zł - 111 zł = 1 459,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/ E. Kwota wynagrodzenia do wypłaty. Ostatnią czynnością naliczenia wynagrodzenia będzie pomniejszenie wynagrodzenia netto o potrącenia z wynagrodzenia pracownika. pracownik co miesiąc wpłaca składkę na ubezpieczenie PZU = 20 zł. Kwota wynagrodzenia do wypłaty = kwota netto - składka na ubezpieczenie PZU = 1 459,48 zł - 20 zł = 1 439,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/ F. Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy. Pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty naliczane od wynagrodzenia pracownika. Są to składki ZUS i składki na fundusze. Podstawa naliczenia składek ZUS i funduszy = wynagrodzenie brutto = 2 000 zł Składki ZUS od wynagrodzenia płacone przez pracodawcę. Kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne = 2 000 zł x 9,76% = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe = 2 000 zł x 6,5% = 130,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na ub. wypadkowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. wypadkowe = 2 000 zł x 1,93% = 38,60 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Suma składek ZUS płacona przez pracodawcę = 195,20 + 130,00 + 38,60 = 363,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Składki na fundusze. Oprócz składek ZUS za pracownika, pracodawca nalicza /nie zawsze/ składki na fundusze : Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kwota składki na FP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FP = 2 000 zł x 2,45% = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Kwota składki na FGŚP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FGŚP = 2 000 zł x 0,1% = 2,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/ Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy = kwota brutto + suma składek ZUS płacona przez pracodawcę + kwota składki na FP + kwota składki na FGŚP = 2 000 zł + 368,80 zł + 49,00 zł + 2,00 zł = 2 414,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Obniżenie składki zdrowotnej. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 Art. 83. 1. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.18)), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. 2. W przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.