Wzór karty wynagrodzeń.

Karta przychodów jest dokumentem odzwierciedlającym dochody pracownika. Dokument ten powinien zawierać co najmniej : imię i nazwisko pracownika numer NIP pracownika numer PESEL pracownika; kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotowce i w naturze koszty uzyskania przychodu potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe dochód osiągnięty w danym miesiącu dochód narastająco od początku roku kwotę zaliczki na podatek dochodowy kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy datę przekazania zaliczki. Jest to minimum pozycji które muszą się znaleźć w karcie przychodów /wynagrodzeń/ pracownika. Oczywiście mogą tam znaleźć się jeszcze inne pozycje według potrzeb pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie prowadzenia kart przychodów - Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1839
Karta wynagrodzeń płac powinna zawierać i być oznaczona przez : nazwę pracodawcy, nazwę karty, miesiąc którego dotyczy, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, podsumowanie.
Wzory kart wynagrodzeń. W darmowym programie do tworzenia list płac możemy utworzyć 5 wzorów kart wynagrodzeń. Na każdym z wzorów możemy umieścić dowolne składniki wynagrodzenia. Umozliwia nam to stworzenie kart wynagrodzeń “na każdą okazję” np.: podstawowa karta wynagrodzenia karta wynagrodzeń do chorobowego, karta wynagrodzeń do urlopów Karty możemy drukować dla za okres do 24 miesięcy z podziałem na listy podstawowe, listy umowy cywilno-prawne i karty zawierające zestawienie wszystkich list. Ponadto w kartach dokonamy obliczeń średnich z zadanych okresów.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT 

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/
POBIERZ PROGRAM

Wzór karty wynagrodzeń.

Karta przychodów jest dokumentem odzwierciedlającym dochody pracownika. Dokument ten powinien zawierać co najmniej : imię i nazwisko pracownika numer NIP pracownika numer PESEL pracownika; kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotowce i w naturze koszty uzyskania przychodu potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe dochód osiągnięty w danym miesiącu dochód narastająco od początku roku kwotę zaliczki na podatek dochodowy kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy datę przekazania zaliczki. Jest to minimum pozycji które muszą się znaleźć w karcie przychodów /wynagrodzeń/ pracownika. Oczywiście mogą tam znaleźć się jeszcze inne pozycje według potrzeb pracodawcy. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie prowadzenia kart przychodów - Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1839
Karta wynagrodzeń płac powinna zawierać i być oznaczona przez : nazwę pracodawcy, nazwę karty, miesiąc którego dotyczy, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, podsumowanie.
Wzory kart wynagrodzeń. W darmowym programie do tworzenia list płac możemy utworzyć 5 wzorów kart wynagrodzeń. Na każdym z wzorów możemy umieścić dowolne składniki wynagrodzenia. Umozliwia nam to stworzenie kart wynagrodzeń “na każdą okazję” np.: podstawowa karta wynagrodzenia karta wynagrodzeń do chorobowego, karta wynagrodzeń do urlopów Karty możemy drukować dla za okres do 24 miesięcy z podziałem na listy podstawowe, listy umowy cywilno-prawne i karty zawierające zestawienie wszystkich list. Ponadto w kartach dokonamy obliczeń średnich z zadanych okresów.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
KONTAKT  KONTAKT 