Podstawa prawna o wynagrodzeniu minimalnym. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.).

Praca w porze nocnej.

Za pracę w porze nocnej, pracownik otrzymuje dodatek do każdej godziny przepracowanej w porze nocnej. Wysokości dodatku to 20% stawki godzinowej liczonej od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nocne ? Przykład. Liczba godzin roboczych w miesiącu : 160 Liczba godzin przepracowanych w nocy : 10 Minimalne wynagrodzenie za pracę : 2 800 zł / w 2021 roku / Stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia = 2 800 zł / 160 godz. = 17,50 zł Dodatek do jednej godz. przepracowanej w porze nocnej = 17,50 zł x 20 % = 3,50 zł. Dodatek za pracę w nocy = 10 godz. x 3,50 zł = 35 zł Pracownikowi przysługuje dodatek 35 zł za pracę w godzinach nocnych.
Jeśli praca w porze nocnej jest też pracą w godzinach nadliczbowych to pracownikowi prócz normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje też dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Kodeks pracy. Art. 151 7 . § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. § 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. § 3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym § 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. § 5. Przepis § 3 nie dotyczy: 1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, 2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. § 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. Art. 151 8 . § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Ile godzin nocnych ? Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Kodeks Pracy, dział VI, Praca w porze nocnej
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.
Podstawa prawna o wynagrodzeniu minimalnym. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.).

Praca w porze nocnej.

Za pracę w porze nocnej, pracownik otrzymuje dodatek do każdej godziny przepracowanej w porze nocnej. Wysokości dodatku to 20% stawki godzinowej liczonej od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nocne ? Przykład. Liczba godzin roboczych w miesiącu : 160 Liczba godzin przepracowanych w nocy : 10 Minimalne wynagrodzenie za pracę : 2 800 zł / w 2021 roku / Stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia = 2 800 zł / 160 godz. = 17,50 zł Dodatek do jednej godz. przepracowanej w porze nocnej = 17,50 zł x 20 % = 3,50 zł. Dodatek za pracę w nocy = 10 godz. x 3,50 zł = 35 zł Pracownikowi przysługuje dodatek 35 zł za pracę w godzinach nocnych.
Jeśli praca w porze nocnej jest też pracą w godzinach nadliczbowych to pracownikowi prócz normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje też dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Kodeks pracy. Art. 151 7 . § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. § 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. § 3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym § 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. § 5. Przepis § 3 nie dotyczy: 1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, 2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. § 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. Art. 151 8 . § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. § 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Ile godzin nocnych ? Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Kodeks Pracy, dział VI, Praca w porze nocnej
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
 POBIERZ PROGRAM  POBIERZ PROGRAM
Program Płacowy