Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. oprócz normalnego wynagrodzenia za nadgodziny wypłaca pracownikowi dodatek do wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny (art. 1511 kodeksu pracy). udziela mu czas wolny w wymiarze przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1512 kodeksu pracy) Wynagrodzenie za nadgodziny = wynagrodzenie normalne + dodatek Dodatek do wynagrodzenia wynosi: 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w : nocy, w niedziela i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto. 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych w każdym innym dniu niż w punkcie poprzednim.
Przykład 1. Przepracowane godziny w miesiącu : Liczba godzin roboczych w miesiącu : 168 Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych : 5 w tym : 3 godzin z dodatkiem 50% i 2 godziny z dodatkiem 100%. Pracownik co miesiąc systematycznie otrzymuje : wynagrodzenie zasadnicze : 2 000 zł dodatek stażowy 15 % wynagrodzenia zasadniczego : 300 zł premię stałą 10 % wynagrodzenia zasadniczego : 200 zł Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową : Podstawa naliczenia wynagrodzenia normalnego : 2 000 zł + 300 zł + 200 zł = 2 500 zł Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową : 2 500/168 = 14 zł 88 gr Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych : Podstawa naliczenia dodatku za godziny nadliczbowe : 2 000 zł * Wynagrodzenie za 1 godzinę do dodatku za nadgodziny : 2000 zł/168 = 11 zł 90 gr. Dodatek 50% za 1 godzinę : 11 zł 90 gr. x 50% = 5 zł 95 gr. Dodatek 100% za 1 godzinę : 11 zł 90 gr. x 100% = 11 zł 90 gr. Łączne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych : wynagrodzenie za 50 = ( 14,88 + 5,95 ) x 3 godziny = 62,49 zł wynagrodzenie za 100 = ( 14,88 + 11,90 zł ) x 2 godziny = 53,56 zł razem wynagrodzenie za nadgodziny = 62 zł 49 gr. + 53 zł 56 gr. = 116 zł 05 gr.
Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Obliczając normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, należy uwzględnić wszystkie składniki płacowe wypłacane pracownikowi stale i systematycznie.
Przykład 2. Pracownik otrzymuje co miesiąc zmienne wynagrodzenie prowizyjne wraz z premią. W miesiącu w którym przepracował godziny nadliczbowe otrzymał: Prowizję : 3 000 zł Premię 10% od prowizji : 300 zł Razem otrzymał : 3 300 zł Normalne godziny pracy w tym miesiącu to : 168 Liczba godzin nadliczbowych : 5 z 50% dodatkiem Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe = 3 300 zł / 168 godzin = 19 zł 64 gr. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. W kolejnych trzech miesiącach poprzedzających miesiąc w którym pracownik przepracował godziny nadliczbowe pracownikowi wypłacono : I miesiąc: prowizja + premia = 3 000 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 168 / II miesiąc : prowizja + premia = 4 000 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 172 / III miesiąc : prowizja + premia = 3 500 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 168 / Razem wynagrodzenie = 3 000 + 4 000 + 3 500 = 10 500 zł. Razem godziny : 168 + 172 + 168 = 508 Podstawa do naliczenie dodatku za przepracowane nadgodziny to : 10 500 zł x 60% = 6 300 zł * Wynagrodzenie normalne za 1 godzinę w miesiącach poprzednich: 6 300 zł / 508 godz. = 12 zł 40 gr. Dodatek 50 % do 1 godziny : 12 zł 40 gr. x 50 % = 6 zł 20 gr. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w miesiącu wynosi : (19 zł 64 gr. + 6 zł 20 gr.) x 5 godzin = 129 zł 20 gr. * wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia dodatku, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia - 60% wynagrodzenia. (art. 151 1 § 3 kodeksu pracy). Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, stosuje się zasady obowiązujące ustalaniu wynagrodzenia za urlop. / Dz. Ustaw Nr 62 poz. 289 z 1996 roku, § 4.1 /. W przypadku pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. / art.. 151 1 § 4 /.
Ile nadgodzin ? Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,   2. szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Art 151 kodeksu pracy
Kilka przydatnych informacji. Art. 149 § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. § 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy. Art. 151 2 § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. § 3. W przypadkach określonych w § 1 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Art. 151 3 Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Art. 151 5 § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). § 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.
JAK LICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NOCNE JAK LICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NOCNE
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.
POBIERZ PROGRAM

Wynagrodzenie za

godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. oprócz normalnego wynagrodzenia za nadgodziny wypłaca pracownikowi dodatek do wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny (art. 1511 kodeksu pracy). udziela mu czas wolny w wymiarze przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1512 kodeksu pracy) Wynagrodzenie za nadgodziny = wynagrodzenie normalne + dodatek Dodatek do wynagrodzenia wynosi: 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w : nocy, w niedziela i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto. 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych w każdym innym dniu niż w punkcie poprzednim.
Informacja ZUS
Przykład 1. Przepracowane godziny w miesiącu : Liczba godzin roboczych w miesiącu : 168 Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych : 5 w tym : 3 godzin z dodatkiem 50% i 2 godziny z dodatkiem 100%. Pracownik co miesiąc systematycznie otrzymuje : wynagrodzenie zasadnicze : 2 000 zł dodatek stażowy 15 % wynagrodzenia zasadniczego : 300 zł premię stałą 10 % wynagrodzenia zasadniczego : 200 zł Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową : Podstawa naliczenia wynagrodzenia normalnego : 2 000 zł + 300 zł + 200 zł = 2 500 zł Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową : 2 500/168 = 14 zł 88 gr Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych : Podstawa naliczenia dodatku za godziny nadliczbowe : 2 000 zł * Wynagrodzenie za 1 godzinę do dodatku za nadgodziny : 2000 zł/168 = 11 zł 90 gr. Dodatek 50% za 1 godzinę : 11 zł 90 gr. x 50% = 5 zł 95 gr. Dodatek 100% za 1 godzinę : 11 zł 90 gr. x 100% = 11 zł 90 gr. Łączne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych : wynagrodzenie za 50 = ( 14,88 + 5,95 ) x 3 godziny = 62,49 zł wynagrodzenie za 100 = ( 14,88 + 11,90 zł ) x 2 godziny = 53,56 zł razem wynagrodzenie za nadgodziny = 62 zł 49 gr. + 53 zł 56 gr. = 116 zł 05 gr.
Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Obliczając normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, należy uwzględnić wszystkie składniki płacowe wypłacane pracownikowi stale i systematycznie.
Przykład 2. Pracownik otrzymuje co miesiąc zmienne wynagrodzenie prowizyjne wraz z premią. W miesiącu w którym przepracował godziny nadliczbowe otrzymał: Prowizję : 3 000 zł Premię 10% od prowizji : 300 zł Razem otrzymał : 3 300 zł Normalne godziny pracy w tym miesiącu to : 168 Liczba godzin nadliczbowych : 5 z 50% dodatkiem Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe = 3 300 zł / 168 godzin = 19 zł 64 gr. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. W kolejnych trzech miesiącach poprzedzających miesiąc w którym pracownik przepracował godziny nadliczbowe pracownikowi wypłacono : I miesiąc: prowizja + premia = 3 000 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 168 / II miesiąc : prowizja + premia = 4 000 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 172 / III miesiąc : prowizja + premia = 3 500 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 168 / Razem wynagrodzenie = 3 000 + 4 000 + 3 500 = 10 500 zł. Razem godziny : 168 + 172 + 168 = 508 Podstawa do naliczenie dodatku za przepracowane nadgodziny to : 10 500 zł x 60% = 6 300 zł * Wynagrodzenie normalne za 1 godzinę w miesiącach poprzednich: 6 300 zł / 508 godz. = 12 zł 40 gr. Dodatek 50 % do 1 godziny : 12 zł 40 gr. x 50 % = 6 zł 20 gr. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w miesiącu wynosi : (19 zł 64 gr. + 6 zł 20 gr.) x 5 godzin = 129 zł 20 gr. * wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia dodatku, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia - 60% wynagrodzenia. (art. 151 1 § 3 kodeksu pracy). Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, stosuje się zasady obowiązujące ustalaniu wynagrodzenia za urlop. / Dz. Ustaw Nr 62 poz. 289 z 1996 roku, § 4.1 /. W przypadku pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. / art.. 151 1 § 4 /.
Ile nadgodzin ? Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,   2. szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Art 151 kodeksu pracy
Kilka przydatnych informacji. Art. 149 § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. § 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy. Art. 151 2 § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. § 3. W przypadkach określonych w § 1 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Art. 151 3 Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Art. 151 5 § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). § 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.
JAK LICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NOCNE JAK LICZYĆ WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NOCNE
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?
Obejrzyj
 POBIERZ PROGRAM  POBIERZ PROGRAM
Program Płacowy