Jak liczyć wynagrodzenie za urlop

wypoczynkowy pracownika.

Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego powinno odpowiadać wynagrodzeniu jakie pracownik otrzymałby gdyby w tym czasie pracował. Wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem : jednorazowych lub nieregularnych składników wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu w zysku lub w nadwyżce bilansowej, odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
Przykład 1. pracownik otrzymuje co miesiąc tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 000 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 80 godzin /10 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr wynagrodzenie za urlop wynosi : 80 godzin x 11 zł 90 gr. = 952 zł W związku z urlopem pracownik nie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy i nie należy mu się za ten okres wynagrodzenie. Stawka potrącenia wynagrodzenia i wynagrodzenia za urlop w tym przykładzie są takie same. potrącenie wynagrodzenia : 80 godzin x 11 zł 90 gr. = 952 zł Pracownik w maju otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł - 952 zł + 952 zł = 2 000 zł Otrzymane wynagrodzenie jest więc takie samo jak wynagrodzenie które by otrzymał pracownik gdyby w tym czasie pracował.
Jak liczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ? Obliczając normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, należy uwzględnić wszystkie składniki płacowe wypłacane pracownikowi stale i systematycznie.
Przykład 2. pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości : 2 000 zł dodatkowo otrzymuje prowizję : 240 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 80 godzin /10 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr W poprzednich 3 miesiącach pracownik otrzymał prowizję w wysokości : w kwietniu : 470 zł, godziny robocze w kwietniu : 160 w marcu : 500 zł, godziny robocze w marcu : 168 w lutym : 440 zł, godziny robocze w lutym : 152 Stawka zmienna /średnia/ za godzinę urlopu wynosi : 1 410 zł / 480 godzin = 2 zł 94 gr ( suma prowizji / suma godzin z poprzednich trzech miesięcy ) Tak więc: Stawka za godzinę urlopu : 11 zł 90 gr. + 2 zł 94 gr. = 14 zł 84 gr Wynagrodzenie za urlop : 80 godzin x 14 zł 84 gr. = 1 187 zł 20 gr Potrącenie wynagrodzenia zasadniczego : 80 godz. x 11 zł 90 gr. = 952 zł Pracownik w miesiącu kiedy był na urlopie otrzyma : wynagrodzenie zasadnicze : 2 000 zł - 952 zł = 1 048 zł wynagrodzenie urlopowe : 1 187 zł 20 gr. prowizję : 240 zł Razem brutto : 2 475 zł 20 gr
Elementy wynagrodzenia urlopowego. Elementy stałe wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. Składniki te wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego jako element stały. Elementy zmienne wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc z wyjątkiem elementów stałych wynagrodzenia i wykluczeń wynagrodzenia, uwzględnia się przy ustaleniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli w okresie ostatnich 3 miesięcy występują duże różnice w wysokości wypłaconych składników zmiennych wynagrodzenia, możemy przyjąć dłuższy okres niż 3 miesiące, nie większy jednak niż 12 miesięcy. Składniki te wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego jako element zmienny. Uwaga : Jednostką rozliczenia urlopu jest jedna godzina.
Kilka przydatnych informacji. Kodeks Pracy. Art. 152 Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Art. 154 2 Urlopu udziela się w dni które są dniami pracy w wymiarze godzinowym. Jeden dzień urlopu to osiem godzin pracy. Art. 161 Urlop należy się w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Art. 162 Urlop na wniosek pracownika można podzielić na części. Jedna z części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 168 Urlop nie wykorzystany, pracownik musi wykorzystać do końca pierwszego kwartały w następnym roku kalendarzowym. Art. 172 Za urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenie wypłaca się na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających urlop. W przypadku dużych wahań w wysokości wynagrodzenia to do wyliczenia średniej bierze się okres do 12 miesięcy. Art. 173 Zasady udzielania urlopu, ustalanie zasad wynagrodzenia za urlop, określa Minister Pracy i Polityki socjalnej na drodze rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. § 6 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. § 13 Na wniosek pracownika wynagrodzenie urlopowe może być wypłacone przed urlopem. Uwaga ! Pełne brzmienie powyższych rzepisów w Kodeksie Pracy i w rozporządzeniu Ministra Pracy.
Przykład 3. Pracownik w miesiącu kwietniu wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jest on rozliczany z stawki godzinowej. stawka wynagrodzenia za 1 godzinę : 10 zł W trzech poprzednich miesiącach pracownik otrzymał : w marcu : 168 godz. x 10 zł = 1 680 zł. w lutym : 146 godz. x 10 zł = 1 460 zł. w styczniu 160 godz. x 10 zł = 1 600 zł średnia stawka za godzinę urlopu wynosi : 4 740 zł / 474 godz. = 10 zł Wynagrodzenie urlopowe wyniesie więc : 10 dni x 8 godz. X 10 zł = 800 zł. Czyli pracownikowi zatrudnionemu na stawkę godzinową, urlop rozlicza się taką samą stawką.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

Urlop okolicznościowy.

Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu okolicznościowego w przypadku : 2 dni - w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka pracownika lub pogrzebu bliskiej osoby pracownika : małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. 1 dzień - w razie slubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy. Za czas urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Sposób rozliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy jest podobny jak za urlop wypoczynkowy z jedną różnicą. Przy wyliczeniu stawki zmiennej za godzinę bierze się pod uwagę tylko składniki zmienne wynagrodzenia z miesiąca w którym udzielono urlop okolicznościowy i godziny faktycznie przepracowanew tym miesiącu, a nie jak przy urlopie wypoczynkowym z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających urlop.
Przykład 4 pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 000 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 16 godzin /2 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr wynagrodzenie za urlop wynosi : 16 godzin x 11 zł 90 gr. = 190,40 zł W związku z urlopem pracownik nie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy i nie należy mu się za ten okres wynagrodzenie. Stawka potrącenia wynagrodzenia i wynagrodzenia za urlop w tym przykładzie są takie same. potrącenie wynagrodzenia zasadniczego za okres urlopu : 16 godzin x 11 zł 90 gr. = 190,40 zł Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł - 190,40 zł + 190,40 zł = 2 000 zł Otrzymane wynagrodzenie jest więc takie samo jak wynagrodzenie które by otrzymał pracownik gdyby w tym czasie pracował. Przykład 5 pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości : 2 000 zł i dodatkowo premię uznaniową w wysokości : 300 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 16 godzin /2 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11,90 zł stawka zmienna za godzinę urlopu wynosi : 300 zł / 152 godziny = 1,97 zł / 152 godziny faktycznie przepracowane / wynagrodzenie za urlop : 16 godzin x ( 11,90 zł + 1,97 zł ) = 16 godzin x 13,87 zł = 221,92 zł potrącenie wynagrodzenia zasadniczego za okres urlopu : 16 godzin x 11 zł 90 gr. = 190,40 zł Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 2 000 zł + 300zł + 221,92 zł - 190,40 zł = 2 331,52 zł

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.

WARTO ZNAĆ

Kodeks pracy /Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141/, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz U. 2004 Nr 210 Poz. 2135/
POBIERZ PROGRAM

Jak liczyć

wynagrodzenie za

urlop wypoczynkowy

pracownika.

Wynagrodzenie za okres urlopu wypoczynkowego powinno odpowiadać wynagrodzeniu jakie pracownik otrzymałby gdyby w tym czasie pracował. Wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy z wyłączeniem : jednorazowych lub nieregularnych składników wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu w zysku lub w nadwyżce bilansowej, odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
Przykład 1. pracownik otrzymuje co miesiąc tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 000 Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 80 godzin /10 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr wynagrodzenie za urlop wynosi : 80 godzin x 11 zł 90 gr. = 952 zł W związku z urlopem pracownik nie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy i nie należy mu się za ten okres wynagrodzenie. Stawka potrącenia wynagrodzenia i wynagrodzenia za urlop w tym przykładzie są takie same. potrącenie wynagrodzenia : 80 godzin x 11 zł 90 gr. = 952 zł Pracownik w maju otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł - 952 zł + 952 zł = 2 000 zł Otrzymane wynagrodzenie jest więc takie samo jak wynagrodzenie które by otrzymał pracownik gdyby w tym czasie pracował.
Jak liczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ? Obliczając normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, należy uwzględnić wszystkie składniki płacowe wypłacane pracownikowi stale i systematycznie.
Przykład 2. pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości : 2 000 zł dodatkowo otrzymuje prowizję : 240 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 80 godzin /10 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr W poprzednich 3 miesiącach pracownik otrzymał prowizję w wysokości : w kwietniu : 470 zł, godziny robocze w kwietniu : 160 w marcu : 500 zł, godziny robocze w marcu : 168 w lutym : 440 zł, godziny robocze w lutym : 152 Stawka zmienna /średnia/ za godzinę urlopu wynosi : 1 410 zł / 480 godzin = 2 zł 94 gr ( suma prowizji / suma godzin z poprzednich trzech miesięcy ) Tak więc: Stawka za godzinę urlopu : 11 zł 90 gr. + 2 zł 94 gr. = 14 zł 84 gr Wynagrodzenie za urlop : 80 godzin x 14 zł 84 gr. = 1 187 zł 20 gr Potrącenie wynagrodzenia zasadniczego : 80 godz. x 11 zł 90 gr. = 952 zł Pracownik w miesiącu kiedy był na urlopie otrzyma : wynagrodzenie zasadnicze : 2 000 zł - 952 zł = 1 048 zł wynagrodzenie urlopowe : 1 187 zł 20 gr. prowizję : 240 zł Razem brutto : 2 475 zł 20 gr
Elementy wynagrodzenia urlopowego. Elementy stałe wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu. Składniki te wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego jako element stały. Elementy zmienne wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc z wyjątkiem elementów stałych wynagrodzenia i wykluczeń wynagrodzenia, uwzględnia się przy ustaleniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli w okresie ostatnich 3 miesięcy występują duże różnice w wysokości wypłaconych składników zmiennych wynagrodzenia, możemy przyjąć dłuższy okres niż 3 miesiące, nie większy jednak niż 12 miesięcy. Składniki te wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego jako element zmienny. Uwaga : Jednostką rozliczenia urlopu jest jedna godzina.
Kilka przydatnych informacji. Kodeks Pracy. Art. 152 Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Art. 154 2 Urlopu udziela się w dni które są dniami pracy w wymiarze godzinowym. Jeden dzień urlopu to osiem godzin pracy. Art. 161 Urlop należy się w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Art. 162 Urlop na wniosek pracownika można podzielić na części. Jedna z części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Art. 168 Urlop nie wykorzystany, pracownik musi wykorzystać do końca pierwszego kwartały w następnym roku kalendarzowym. Art. 172 Za urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenie wypłaca się na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających urlop. W przypadku dużych wahań w wysokości wynagrodzenia to do wyliczenia średniej bierze się okres do 12 miesięcy. Art. 173 Zasady udzielania urlopu, ustalanie zasad wynagrodzenia za urlop, określa Minister Pracy i Polityki socjalnej na drodze rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. § 6 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. § 13 Na wniosek pracownika wynagrodzenie urlopowe może być wypłacone przed urlopem. Uwaga ! Pełne brzmienie powyższych rzepisów w Kodeksie Pracy i w rozporządzeniu Ministra Pracy.
Przykład 3. Pracownik w miesiącu kwietniu wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jest on rozliczany z stawki godzinowej. stawka wynagrodzenia za 1 godzinę : 10 zł W trzech poprzednich miesiącach pracownik otrzymał : w marcu : 168 godz. x 10 zł = 1 680 zł. w lutym : 146 godz. x 10 zł = 1 460 zł. w styczniu 160 godz. x 10 zł = 1 600 zł średnia stawka za godzinę urlopu wynosi : 4 740 zł / 474 godz. = 10 zł Wynagrodzenie urlopowe wyniesie więc : 10 dni x 8 godz. X 10 zł = 800 zł. Czyli pracownikowi zatrudnionemu na stawkę godzinową, urlop rozlicza się taką samą stawką.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ ?

Urlop okolicznościowy.

Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia urlopu okolicznościowego w przypadku : 2 dni - w razie ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka pracownika lub pogrzebu bliskiej osoby pracownika : małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. 1 dzień - w razie slubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy. Za czas urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Sposób rozliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy jest podobny jak za urlop wypoczynkowy z jedną różnicą. Przy wyliczeniu stawki zmiennej za godzinę bierze się pod uwagę tylko składniki zmienne wynagrodzenia z miesiąca w którym udzielono urlop okolicznościowy i godziny faktycznie przepracowanew tym miesiącu, a nie jak przy urlopie wypoczynkowym z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających urlop.
Przykład 4 pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 000 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 16 godzin /2 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr wynagrodzenie za urlop wynosi : 16 godzin x 11 zł 90 gr. = 190,40 zł W związku z urlopem pracownik nie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy i nie należy mu się za ten okres wynagrodzenie. Stawka potrącenia wynagrodzenia i wynagrodzenia za urlop w tym przykładzie są takie same. potrącenie wynagrodzenia zasadniczego za okres urlopu : 16 godzin x 11 zł 90 gr. = 190,40 zł Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł - 190,40 zł + 190,40 zł = 2 000 zł Otrzymane wynagrodzenie jest więc takie samo jak wynagrodzenie które by otrzymał pracownik gdyby w tym czasie pracował. Przykład 5 pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości : 2 000 zł i dodatkowo premię uznaniową w wysokości : 300 zł Ilość godzin roboczych w miesiącu : 168 godzin wymiar urlopu w miesiącu : 16 godzin /2 dni/ stawka stała za godzinę urlopu wynosi : 2 000 zł / 168 godzin = 11,90 zł stawka zmienna za godzinę urlopu wynosi : 300 zł / 152 godziny = 1,97 zł / 152 godziny faktycznie przepracowane / wynagrodzenie za urlop : 16 godzin x ( 11,90 zł + 1,97 zł ) = 16 godzin x 13,87 zł = 221,92 zł potrącenie wynagrodzenia zasadniczego za okres urlopu : 16 godzin x 11 zł 90 gr. = 190,40 zł Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 2 000 zł + 300zł + 221,92 zł - 190,40 zł = 2 331,52 zł
Obejrzyj

PROGRAM DO PŁAC

Prosty i intuicyjny program do liczenia wynagrodzenia. Chorobowe, urlopy, nadgodziny, ZUS, PIT.